JAARBOEK 2006


InhoudsopgaveVan het Bestuur

In Memoriam Henk Funke

De mens, alledaagsheid of nieuwigheid?
     Bertrand Vergely

De ontmaskering van het kwaad
     Adelbert Roessingh

Hoe te komen tot een Lokale Kerk
     Bisschop Kallistos

Het dienstwerk van het orthodoxe kerkkoor
     Christopher Rakowski

Moderne Devotie in de vallei van de IJssel
     Dr. Clemens M. Hogenstijn

De Navolging van Christus in Rusland
     Dom Antoine Lambrechts

Heroriëntatie van ons verlangen verandert de wereld
     Maxime Egger

Over het Vasten
     H. Johannes Chrysostomos

Een hegoumena die “Neen” zei

Een kerk aan de oever van het Bajkalmeer
     Aartspriester Theodoor van der Voort

Jaarverslag Orthodoxe Jongeren in Nederland

Kroniek

Verantwoording

Parochiegegevens

Adesgegevens pre-chalcedoonse kerken

Adressen geestelijken

Aressenlijst Orthodoxe Jongeren in Nederland

Adressenlijst bestuursleden

Colofon

Redactie
Aartspriester Theodoor van der Voort
Bart van der Blij
Jan van Dijk

Redactie-adres
Borg 12
9843 DC Grijpskerk
tel: (0594) 21 16 28
E-mail: orthodoxie@planet.nl

Prijs: € 11,=
Los verkrijgbaar bij diverse parochies

Bestellen:
Vanuit Nederland:
Prijs € 14,=
Giro 73.80.685
t.n.v. Mevr. A.M. Crouwel
9718 HK Groningen
o.v.v. Jaarboek 2006

Vanuit de Europese Unie:
Prijs € 15,=
IBAN: NL58PSTB0007380685
BIC:   PSTBNL21

Gelieve uw naam en adres te vermelden, wanneer u het Jaarboek via de bank bestelt.

Uitgever:
Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra"
p/a De heer M.O. van Duijn (secretaris)
Poggenbeekstraat 23
1073 JE Amsterdam


© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, disk, cassette of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.